Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Periodiska systemet och kemi korsord

Eelis och Mikko

1       2    
 
 
 
3  
   
  4  
  5    
6              
       
     
   
7              
   
 
8 9  
    10 11      
       
  12                
       
       
       
  13                        
       
   
14                                

Vågrätt
1.En mycket hård form av kol.
6.En subatomär partikel som tillsammans med protoner bildar en atomkärna.
7.Rader i periodiska systemet kallas också________.
11.Det enklaste, lättaste, vanligaste och tidigast bildade grundämnet i universum
12.Ett grundämne med atomnummer 94.
13.Grundämen som saknar metalliska egenskaper.
14.Element i BLOCK-D.
Lodrätt
2.De reagerar med vattnet och halogener men inte så häftigt än Alkalimetaller.
3.Ett grundämne med det bästa ledningsförmåga.
4.Ett grundämne som har 74 protoner har också ett gamla svenska namn. Vet du vad är det?
5.Den minsta enheten av ett grundämne som definierar dess kemiska egenskaper.
8.En metall som är flytande vid normal rumstemperatur.
9.En grupp av element som innehåller t.ex. Neon och Argon.
10.Antal ________ bestämmer av vilket grundämne atomen är.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog