Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2   3  
   
4               5
    6            
      7
  8 9 10              
         
11                    
       
12         13 14                
     
15                   16 17 18
           
19                       20      
21            
    22                     23        
         
    24              
  25                    
    26          
  27                      
     
    28              
     
29                          
 

Horizontāli
2.Frazeolģisms-sirds kāpj pa ... laukā?
4.Darbības vārdu izteiksme,kuru lieto apsveikumos?
6.Vārddarinašanas līdzeklis?
10.Šķirkļa vārds ar tam pievienoto tekstu?
11.Vārdi, kas atbild uz jautājumu-kur?
12.Frazeoloģisms-kā ar mietu pa ...?
14.Ārējā runa, kurā izmanto balsi?
15.Latviešu valodas dialekts?
19.Kas ir tradicionāli vārdu savienojumi pārnestā nozīmē?
22.Lietišķais raksts?
23.Antonīms vārdam veseris?
24.Vārda nozīme pēc tēlainības?
25.Stils,kuram ir lietišķa attieksme, nav autora subjektīvā vērtējuma?
26.Ko liek stāstījuma teikuma beigās?
27.Ko paskaidro palīgteikums?
28.Parastā raksta veids?
29.Darbības vārdi ar galotni-ties?
Vertikāli
1.... teiciens, kas paskaidro lietvārdu vai apstākļa vārdu?
3.Sakārtojuma saiklis?
5.Ko liek starp nozīmes ziņā patstāvīgām daļām?
7.... ir izvilkums no kādas personas runas vai raksta teksta?
8.Aptaujas veids?
9.Vārdšķira, kura atbild uz jautājumu-kas?
13.Saziņas forma starp diviem cilvēkiem?
16.Teikuma veids-... pakārtots teikums?
17.Saziņa, pē saziņas apstākļiem?
18.Frazeoloģisms-laist ... vaļā?
19.Vārdnīcu veids, kurā ietilpst skaidrojošās vardnīcas?
20.Vārds vai vārdu grupa, kas teikumam piešķir zināmu nozīmes nokrāsu un izsaka piezīmi vai paskaidrojumu?
21.Valodā pieņemtā vārdu pareizrakstības sistēma?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog