Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Bybel Woorde Blokkies

CJ Reinders

1 2 3 4 5 6 7
8     9                    
  10       11          
12                  
          13
  14               15    
        16              
  17        
18       19                     20
           
21        
22 23 24           25 26
        27 28        
29             30      
    31                
  32   33        
  34 35          
36               37
    38         39 40  
41       42        
43            
44            

Dwars
8.DIE ENGELE SAL DIT DOEN SODAT JY NIE JOU VOET SAL STAMP - PS 91:12
9.DAWID SE VROU, WEDUWEE VAN NABAL - 1 SAM 25
11.DIE HERE STUUR JONA HIERHEEN - JONA 1:1
12.SADRAG - DANIEL 1:7
14.KEISER VAN ROME IN DIE TYD VAN JESUS CHRISTUS - LUK 2:1
16.GOD IS BY ONS - MATT 1:23
18.VOOR MIGA
19.NA FILIPPENSE
24.BELTSASAR - DANIEL 1:7
27.GESTRAF MET MELAATSHEID - 2 KON 5
29.AGAB & ISEBEL LAAT HOM STENIG VIR SY WINGERD - 1 KON 21
31.SY NAAM BETEKEN "WAAR IS DIE EER?" - 1 SAM 4:21
33.LAND OOS VAN EDEN - GEN 4:16
35.DIE 4DE SEUN VAN JAKOB EN LEA - GEN 36:23
36.PRIESTER IN SILO - 1 SAM 1:3
38.REBEKKA SE BROER - GEN 24:29
41.DAWID SPEEL HIEROP VIR SAUL - 1 SAM 16:23
42.ANANIAS DOEN DIT MET SY HANDE VIR SAULUS - HAND 9:12
43.SAUL SE DOGTER - 1 SAM 18:28
44.JAKOB SE SEUN WAT BY DIE STRAND WOON - GEN 49:13
Af
1.PROVINSIE VAN PALESTINA - MATT 17
2.DIE ARM SIEKE HET BY DIE RYK MAN SE DEUR GELE - LUK 16:20-21
3.SAUL SE VADER - 1 SAM 9:1
4.PAULUS GROED DIE GELOWEGIS VAN DIE HUIS VAN ... - ROM 16:11
5.DIT WAS BITTER BY MARA - EX 15:22
6.VADER VAN ISAI - RUT 4:22
7.JESUS LOOK OP DIE ... - JOH 6:16-20
10.HY WORD VRYGELAAT MAAR JESUS WORD GEKRUISIG - MATT 27:26
13.HY WAS N EMMAUSGANGER - LUK 24:18
15.SY DONKIE PRAAT MET HOM - NUM 22:28
17.ESTER SE FAMILIELID WAT IN DIE PALEISPOORT SIT - ESTER 2
20.DAVID ONTMOET DIE PRIESTER ABIMELEG HIER - 1 SAM 21:1
21.SAMEUL SE HUIS IS HIER - 1 SAM 2:11
22.N STAMVADER VAN JESUS CHRISTUS - LUK 3:37
23.MOSES STERF HIER - DEUT 34
25.HY BOU N GALG VAN 23M - ESTER 7:9
26.HABAKUK BESING SY VOETE SO - HAB 3:19
28.DIE BOEK BETEKEN "UITTOG"
30.NA AMOS
32.DIE MAN KON ... GEKRY HET VIR SY GELD IN DIE BANK - MATT 25:27
34.JOSHUA SE vADER - EX 33:11
37.JESUS DOEN DIT VIR 40 DAE EN 40 NAGTE - MATT 4:1
39.AARON STERF HIER - NUM 20:25,26
40.HY DINK TOE HANNA IS DRONK - 1 SAM 1:12

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog