Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

LITERATURA CATALANA

Òscar Rocabert

1          
 
2            
 
3          
4   5
  6     7
  8                  
          9
10                  
    11          
12    
13                    
   
  14          
 
15    
 

Across
1.Tipus de poesia difós per Joan Brossa
2.Poetessa catalana, casada amb Carles Riba
3.Creador de poemes visuals
8.Novel·lista valencià del segle XV
10.Dramaturg català nascut a les illes Canàries.
11.Cavaller de ficció.
13.Poema on els versos formen un dibuix.
14.Poeta valencià molt preocupat per la mort d'un familiar.
15.Segle en què va escriure Jacint Verdaguer
Down
1.Poeta romàntic de grans poemes èpics.
4.Obra èpica que mitifica l'origen de Catalunya.
5.Poeta avantguardista de la Barceloneta.
6.Poema èpic que explica l'enfonsament d'un continent.
7.Novel·lista del segle XIX.
9.Poema de catorze versos.
12.Poeta valencià molt preocupat per l'amor.
15.Segle en què va escriure Ausiàs March

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog