Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Graad 8

mh

nw

1
2 3  
     
4              
   
5   6              
     
     
   
7 8 9  
    10 11                  
12          
       
    13              
14            
     
15               16        
   
17                

Across
4.Die apparaat word gebruik om elektriese stroomsterkte te meet.
5.Die groepe elemente tussen die metale en nie-metale op die periodieke tabel
11.Die proses wat mengsels met verskillende oplosbaarhede skei.
12.Die middelpunt van die atoom.
13.Hoe 'n elektron gelaai is.
14.Die element K.
15.Die energie omskakeling in 'n battery is: . . . .energie na elektriese energie
16.Die fase van materie wat die meeste saampersbaar is.
17.Die buiging van lig wanneer die van optiese medium verander
Down
1.Die dood van al die lede van 'n spesie
2.Die eenheid van elektriese stroom.
3.Die ligband wat verkry word wanneer witlig deur 'n prisma geskyn word.
6.Geleiers het lae of hoë weerstand
7.Sure het 'n pH . . . as 7
8.Die lens in 'n menslike oog en 'n vergrootglas.
9.Die omskakeling van voedsel in energie in 'n lewende organisme se selle
10.Droë ys gaan direk van 'n vaste stof oor na 'n gas.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog