Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Naturgeografi

Ida og Maria

1 2
  3        
4       5             6  
    7                  
    8    
9          
  10          
            11   12
               
             
      13                     14
             
      15                    
           
16                                  
         
    17            
   
   
18                    

Vandret
3.Smeltet stenmasse
4.Vand der løber fra landjorden ned i åer, søer etc.
7.Bjergart som består af sammenpressede sedimenter
11.Aflejret sediment der har taget form efter en tunnel
13.Plader der går mod hinanden
15.Plader der går væk fra hinanden
16.Alfred Wegeners hypotese
17.Form for magmatisk bjergart
18.Vand stiger til tops
Lodret
1.N = Ao + Au + F + ΔR
2.Bjergart, der er dannet af magma
5.Jord som er fremrykket af is
6.Herfra flyder lavaen hurtigt
8.Sted hvor der er høj risiko for jordskælv
9.Herfra flyder lavaen langsomt
10.Grænsen mellem to plader
12.Rystelser i jorden
14.Plader der går forbi hinanden

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog