Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

level 4 week 1.2

sumiya

various words

1                     2        
  3           4       5
    6                            
7                                  
  8   9                 10                         11 12
13                                   14  
15   16         17 18                          
    19   20                                          
21           22             23         24      
      25           26   27                                      
28                                          
      29                     30         31      
  32 33                 34                           35              
          36                
37                                                    
                      38    
              39                                 40        
    41                        
      42     43                       44
        45     46         47      
        48                       49                              
                                 
                    50   51             52           53
54                                         55                 56          
                                     
                  57              
                             
      58                                                              
                        59
60 61   62 63                                                        
64                                
    65                   66            
      67                                            
      68       69                                        
            70        
  71                                         72         73   74      
75                     76                 77    
    78                              
79       80                                             81            
  82                         83                
              84         85             86      
  87   88             89                                                    
  90                   91    
            92                                        
      93                                                    
            94      
      95                           96                                            
        97          
      98                                     99              
                100          
101                                   102       103                               104      
                      105
106                                 107       108                                        
                       
      109                                      
110                                      
111             112                    

Across
1.шийдэх, шийдвэр гаргах
3.хамаарал, харилцан хамаарал
6.асуудлыг шийдэх
7.найрсаг, нөхөрсөг, нөхөрсөг бус
8.жүжиг, уран бүтээлч
10.нэмж хэлэхэд
13.тушаал, захиалга, тушаалаар, захиалгаар
16.наргиа цэнгээн
18.харьцуулашгүй
20.мэдэх мэддэг байх
21.хариуцланга хүлээж байгаа,хариуцлагатай
25.хатуу, хөдөлгөөнгүй
27.болчимгүй аашлах
28.арифметик
29.итгүүлэх, үнэмшүүлэх, ятгах, алдааг нь ойлгуулах, үнэмшүүлэх
31.мэлхий
32.галлери
34.эсрэг тэсрэг байдал,харилцан адилгүй байдал
37.нууц, нууцлаг
39.өвчтөн, тэвчээр
43.тойрон
48.тохиолдол, тохиолдлоор
51.ёс суртахуун , зан төлөв
52.магадгүй,таамаглал, бозошгүй, тэгнэ үү
54.уялдаа холбоо, дэс дараа,дэс дараа
55.хүсэлт
58.тооцоолох, тооцоолсон
63.хагалттай хүүрэлцээтэй, хангалтгүй хүрэлцээгүй
64.дахин үзэх, дахин авч үзэх, шүүмж
65.хаяг, хаяглах
66.муруйх , мушгирах
67.яруу найраг, шүлэгч, шүлгийн
69.худалдан авах, олж илрүүлэх
71.дуртай зүйл, тал тохой татах
72.хараа
75.хосгүй, дахин давтагдашгүй
76.осол
78.дугтуй
80.тэнцвэртэй ыайдал
81.ёстой
82.алдартай
84.халдах, довтлох, халдлага, халдагч
88.шуудангийн татвар, тараан байрлуулах
89.орчуулах, орчуулагч
92.төрх, ааш маяг
93.сонирхох
95.хурдацтай, хурдацтайгаар
96.харьцуулах, харьцуулалт
98.үл мэдэгдэх, мэдлэг
99.цохих, нударгалах
100.дизайн, дизайн гаргах
101.гаргацтай гаргацгүй
102.бичиг үсэгт тайлагдсан хүн
106.цуглуулах, цугларалт
108.дуусаагүй, бүрэн бусь бүрэн, дууссан, бүтэн
109.хөгжих, баясах, хөгжилтэй байх
110.амьсгалах, амьсгал
111.хэдийгээр, юу чболсон, яаж ч байсан
112.эзэмших, эзэмшигч
Down
2.оролцуулаад
4.арилгах, баллах, баллуур
5.албан тушаалд томилох, эрхийг шилжүүлэх, даалгах
9.адилхан
11.эсрэг
12.хуанли
14.зурах, зураг
15.дундаж лундаж тоо жирийн
17.хамаатай байх, хамааралтай байх
19.нээх, нээлт
22.ижил, төстэй, ижил төстэй байдал
23.2 хэлтэй
24.үхэл
26.цагийн хуваарь
30.эх хувь, жинхэнэ байдал
33.зохиогч, эрх мэдэл үндэслэл
35.гол нь, голоор нь
36.оронд нь
38.байрлуулах, байршил
40.төгсгөх, дүгнэлт гаргах
41.үржих нутагших, хүн ам
42.дуу дуулах
44.агуулах, агууламж, сав
45.нийтийн, элбэг тохиолдох
46.эртний
47.орчуулга
49.ээдрээтэй, ээдрээтэй байдал
50.буурь суурьтай байдал чухал байдал
53.хашгирах
56.холбогдсон холбоотой байх
57.таах
59.бүтэн, бүхэл бүтэн байдал
60.эмзэг, уяхан сэтгэлтэй, хариу болгосон
61.айдас, аймаар
62.12 тоотой, олон тооны
68.оролцох, оролцоо, ирц
70.магад, магадгүй
73.нарийвчлан алдаагүй
74.аварга том
77.зурвас, зурвас дамжуулагч
79.нисэх, ниссэн, нислэг
83.ялгах
85.үнсэх
86.хурдан бичиг таталган бичиг
87.байхгүй байх , таслах
90.аар бол, ёсоор , дагуу
91.хууль ёсны, хууль бусны
94.хуулах, хуулагч, хувьлагч
97.зуун жил
103.өсөлт , нэмэгдэл
104.дурьдах, дурсах
105.талбай
107.диван

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog