Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Procesi un personības 19. gs. Latvijā!

Līva Brauere

1 2 3 4
        5
    6      
    7                      
           
8                          
           
           
    9                
         
 
10 11                    
   
  12   13                 14
     
15             16   17      
       
     
18                
   
19               20        

Horizontāli
7.Topošās latviešu inteliģences radīta un uzturēta nacionālās emancipācijas kustība
8.Arī baltvācieši, baltvāci, vācbalti
9.Pirmais PSRS Augstākās tiesas priekšsēdētājs
11.Feodāla un pēcfeodāla sociāla iekārta, kurā zemnieki bija piesaistīti apstrādājamai zemei kā savai darba vietai un bija atkarīgi no zemes īpašnieka.
12.Pilsētu un pilsētnieku skaita pieaugums kādā teritorijā
15.Slaveni svētki tagad arī visā pasaule, kas Latvijā sākās 1873. gadā (1. vārds)
16."Latviešu dainu tēvs"
18."Latviešu teātra tēva" tēvabrālis
19.Latviešu gleznotājs, kurš ieguva Parīzes Pasaules izstādes bronzas medaļu par darbu „Pēdējie stari (1900)
20.Latviešu biedrība, kas tiek nodibonāta 1868. gadā
Vertikāli
1.Termins, ar kuru apzīmē vēsturisku sociālekonomisku šķiru
2.Rakstnieks, kas sarakstīja "Vecas valodas jauni vārdi", "Tēvuzemes mīlestība"
3.Eklektisms jeb...
4.Dažādu mākslas stilu sajaukums
5.Cilvēks, kas nodibināja pirmo jūrskolu Latvijā
6.Kādas teritorijas vai etniskas grupas pārkrievošana
10.Process, kas notiek 1899. gadā, Rīgā
13.Pirmais akadēmiski izglītotais latviešu arhitekts
14.Vieta, kur tika nodibināta pirmā jūrskola Latvijā
17.Jāņa Pliekšāna pseidonīms

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog