Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
2             3
  4              
  5  
  6             7
       
8       9       10    
         
  11                      
       
12   13         14       15    
           
           
           
16                          
      17      
18                      
       
19                    
  20        

Horizontāli
2.Somu karā Krievija iegūst no Zviedrijas
4.Vergošana citiem...
6.Valsts, kur aizsākās Industriālā revolūcija.
8.Vieta, kur lika vergot bērniem 19.gs.
11.Karš Nigērijā no 1804 līdz 1810.gadam.
13.Impērija, kas beidz pastāvēt 1806.gadā.
16.Zinātne par metāla apstrādi un iegūšanu.
17.Muhameds...
18.Attīstot medicīnu ārstēja...
19.Bonaparts...
20.Apvienojas ar Angliju un veido Apvienoto karalisti.
Vertikāli
1.Pasaules lielākā pilsēta 19.gs.
3.1831.gadā okupē Alžīriju.
5.Abrahams...
7.Valsts, kuru ietekmēja sabrukums.
9.Attīstijās 19.gs.
10.Zemnieku ekspluatēšanas paredzēto feodāļu radīta ārpusekonomisku spaidu iepaidā.
12.ASV prezidents no 1801.gada.
14.Bojāeja, pastāvēšanasizbeigšanās.
15.Attīstijās 19.gs.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog