Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2
   
3          
  4    
  5 6             7 8
9     10                   11 12  
13         14 15        
          16             17            
    18   19                    
  20           21            
22                   23        
              24 25  
  26           27                
      28                        
        29                
         
30               31                    
          32
33       34             35 36 37            
              38   39    
40           41        
42                   43                                 44
               
    45              
    46     47        
  48 49                    
        50                        
51                      
    52                 53      
  54                
    55                      
  56                    
    57              

Across
3.үг солих
6.зурвас
9.сэтгэл хөдлөлийн тэмдэг
16.уучлал хүсэх
17.амьд үлдэх
18.дасал
21.солих мөнгө
22.халаасны гар чийдэн
27.алга болох
28.уйтгар
29.итгэсэн
30.усны хаалт - крант
31.утсаар ярих
33.гүйцэтгэл ,амжилтад хүрэх
37.галт тэрэг
38.бамбар
42.давталт
43.байгалийн гамшиг
45.телефон утас
47.электрон шуудан
49.хөөрөлдөх өрөө
50.гэрийн халаад
51.захидлаар харилцагч найз
52.эмийн санч
54.эртний хүн эрт дээр үед амьдарч байсан хүн
55.утасны дуудлаганд хариулах
56.эмийн сан дэлгүүр
57.дассан
Down
1.олон нийтийн
2.хэтэвч
3.нийтийн эзэмшлийн газар
4.цээжлэх
5.бариу өмд
7.туг
8.хадгалах
10.орчуулах
11.хантааз
12.жилет
13.жижиг түрийвч
14.трико
15.галт уул
19.аймшгийн кино
20.тогшилт
23.иргэншил
24.дохио зангааны хэл
25.анхаарал халамжтай байдал
26.морзын цагаан толгойн үсэг
32.усны алчуур
34.газар хөдлөлт
35.цахилгаан шат
36.дохиолуур
39.бөгж
40.дадлага хийх
41.зар сурталчилгаа
44.ярих
46.нийгмийн бүлэг
48.үг солих
53.үг хэлэх

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog