Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
2  
    3
4               5
      6  
7       8    
    9        
  10                      
             
11             12              
         
13    
  14          
   
15                      
   
 

Across
4.Žemės paviršiaus ardymas veikiant vėjui, ledynams, bangoms, tekančiam vandeniui.
10.Grunto, akmenų arba purvo srautų staigus atitrūkimas nuo stačių kalnų,upių arba pajūrio šlaitų.
11.Reiškinys, kai požeminis vanduo išplauna uolienas ir lieka požeminė ertmė.
12.Bangų mūšos erozija.
14.Siaura sausumos juosta jūroje, susijungusi su kitu krantu.
15.Kvartero geologinė epocha, prasidėjusi prieš 2,5 mln. metų ir pasibaigusi maždaug prieš 12 tūkst. metų.
Down
1.Sniego, ledo, purvo uolienų masė ar jų mišinio griūtis arba slinktis kalno šlaitu žemyn.
2.Smėlio dykumoje pusmėnulio pavidalo kalva.
3.Įgriuvęs karstas.
5.Žemės paviršiaus nelygumų visuma.
6.Vėjo erozija.
7.Grūdėtas ledas, susidaręs iš daug kartų atitirpusio ir vėl sušalusio sniego.
8.Iš stalaktito ir stalagmito sudaryta kolona.
9.Smėlio supustyta kalva.
13.Neišsirūšiavusių uolienų mišinys, suneštas kalnų ledynų.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog