Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

unit 2-2

urgeljlel

continuation

1 2      
 
3 4      
    5     6
7     8       9 10  
11           12  
    13     14        
    15            
  16         17  
18                 19 20     21
      22       23             24
25                       26            
              27
               
28       29 30                                 31
            32        
      33                          
  34           35              
  36       37   38      
39       40   41  
  42   43     44               45  
46                                        
                   
        47                     48
  49       50              
51             52         53            
                   
        54      
          55
  56              
       
57          

Across
2.эмх цэгцтэй
4.цэвэр
5.түрээс, түрээслэх
7.зураач
14.ач зээ охин
15.гэрэл
18.хол байх
22.үнэн
23.эх хувь
25.муу эрүүл мэнд
26.тоглоом
28.хадгалах, хамгаалах
30.нийгмийн олон нийтийн үйл явдал
32.алдах
33.хуучин
34.магадгүй
35.орчин үеийн
36.алдартай
44.бохирдол
46.угаалгын машин
47.авяастай
50.горхи
51.сурвалжлагч
53.хичээл
56.эм тариа, анагаах ухаан
57.судалгаа
Down
1.ач зээ хүү
3.бүдүүлэг
6.цаг
8.хоч
9.хэцүү хүнд
10.ам
11.оймсф
12.тосгон
13.илбэ үзүүлэхф
16.гэрлэлт
17.гайхмаар
19.аялал
20.тэжээмэл амьтан
21.хөлөгт тоглоом
24.зээлэх
25.одоо, бэлэг
27.далайн эрэг
29.тэнгисийн цэнхэр
30.зөгнөлт
31.нарны гэрэл
37.амьдралын хэв маяг
38.амралт
39.төрсөн
40.тамирчин
41.санах, алдах, хоцрох
42.цуурхал
43.видео тоглоом
45.хөрш
46.нойтон
48.азтай
49.нүүсэн
52.холбоотой
54.далбаа, далбаат онгоцоор аялах
55.илгээх

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog