Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

unit 4-1

unit 4-1

unit 4-1

1             2         3      
   
  4           5        
6 7      
8       9                       10
      11              
12         13       14      
    15               16   17 18        
19                      
      20       21            
  22   23         24          
                25  
26                   27   28              
                 
    29 30                    
31                         32    
      33           34
  35       36           37        
           
38   39           40             41 42        
             
      43       44     45 46      
    47   48            
          49              
         
       
50             51         52  
     
53        
 
54        
 

Across
1.баяр хөөртэйгээр
4.цөхөрч, найдваргүйгээр
8.загас
9.галын машин
11.автобусны буудал
12.татлага онгоц
15.ядарсан сульдсан
18.хагарах
19.өвчин
21.хагарсан
23.үер
26.түргэн тусламц
28.шоудах
30.шатаах
31.шат
32.хуурай
33.сүүлийн
35.амттан
37.гар, бугуй
38.ууртай
40.чимэглэл
42.зам хөндөлөн гарах, жагсаалт дээрээс ямар нэг зүйлийг дарж устгах
43.хуруу
45.тэмээ
47.цохих, цохилт, хожих, ялах
49.нүүдэлчид
50.хөгжүүлэх
51.дэлбэрэх
53.мөргөлдөөн, мөргөлдөх
54.хөөргөх, баярлуулах
Down
2.хөлийн шагай
3.утас авах
5.түргэний тэрэг
6.сайн
7.талархалтайгаар
10.хаалганы хонх
13.наалт
14.дэлбэрэх, тас хийх чимээ
16.зай
17.алга таших
19.хамгийн багадаа
20.хөлийн мөр
22.харанхуй
24.ойртох
25.уйдсан
27.амьд байх
29.уях тогтоох
31.насаараа их удаан
33.галын дөл
34.гялалзах
36.мотор
39.таах, таамаглах
41.талархалтай
42.чихран дуугарах,хяхтнах
43.засах, эвдэрхийг засах
44.сэтгэл хөдөлсөн
46.уцаартай
47.үлээх , салхилах
48.гарф
52.цөл

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog