Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

unit 5-1

sumiya

unit5-1

1 2 3        
4                                          
     
5 6      
    7                           8 9  
    10     11                
      12                
        13 14    
15                                       16
                17   18
      19               20                  
                  21  
      22                 23                    
                   
            24       25          
      26                                    
                   
  27          
28                       29         30              
    31          
           
32       33        
  34                         35               36
          37 38  
39         40                   41                  
  42            
43               44 45   46 47            
      48                        
                 
49 50   51       52    
      53               54            
55                      
    56             57            
           
    58          

Across
3.хашаа, хайс
4.амьтан түр хоргодох байр
7.анивчих гэрэл
11.гэрлийн шон
12.шат
15.санаагаа хувиргах
19.орон сууц
22.гутал
23.зээлийн карт
24.усны шил
26.нэмж, үүний хажуугаар
28.цаашид
29.тэр тохиолдолд
32.тэжээх
34.интэрнэт дэлгүүр
35.хувцаслах, хувирах
39.бас,мөн
40.туршлага
41.хотын төв
43.түүнээс гадна ,үүнээс гадна ,түүгээр ч үл барам
47.хол байх, эзгүй байх
48.өндөр өсгийтэй
53.гэрийн даалгавар
54.усан онгоцны аялал
55.тайвшруулах, тайвшрал
56.дарах, сонгох
57.наймаа арилжаа
58.хүлээх
Down
1.хамгийн сүүлд,эцэст нь ,сүүлийн
2.тод өнгөтэй
3.загвар
5.амьсгалын маск
6.загвар зохион бүтээгчийн загварын таних тэмдэг
8.өдрийн цаг
9.өргөдөл гаргах, хүсэлт тавих
10.хэн нэгнийг хүргэж өгөх
13.бизнес аялал
14.гол
16.хотын төв
17.эмэгтэй хувцасны тасаг
18.кардиган
20.агаарын бохирдол
21.мөнгө хураах, олох
25.доор, доогуур
27.урт ханцуйтай
28.цаг агаарын мэдээ
30.гоёл чимэглэл
31.битүү захтай ноосон цамц
33.эрэгтэй хувцасны тасаг
36.сул чөлөөтэй
37.интернэт
38.өсөх, ургах
42.цуглуулах
44.микросхемтэй чип
45.шоотой
46.урт ноосон оймс ,ноосон өмд
49.үүлэрхэг
50.бээлий
51.сэрүүхэн
52.жийнс

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog