Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Upstream b1

unit 5

foundation d class

1                     2         3 4
5       6        
    7 8     9      
10   11                            
        12            
        13      
    14           15        
16                   17              
             
  18                          
            19
20     21             22
           
23                       24      
25                       26        
27         28    
29             30                       31
    32                   33        
           
    34                       35            
             
36 37             38      
  39   40                       41 42
43                  
    44   45               46          
47       48                    
        49      
        50         51                
52                          
        53                  
54                    
  55               56              
 

Across
1.бүрэн хэмжээны шагайгаар татсан урт
2.хандивлах
5.цэцгэн хээтэй
8.гоё сайхан
11.банк хаах өдөр - баяр
12.үнэ хаялцах
14.акрилик материал
16.эмийн санч
17.үйлчлүүлэгч
18.чихрийн
21.гоё, гоёмсог
23.хэн нэгнийг унаагаар хүрэгж өгөх
25.эргэлзээтэй
26.шалтгаан, үндэс суурь, нийтлоэг үйлс
29.хөвөн даавуун
30.хувцас солих өрөө
32.байхгүй байх , ажилаа таслах
33.хүрээ
34.хуурай цэвэрлэгээ
35.үззүлэнгийн цонх
37.шалгагдсан
40.сонголтот
43.мх, багтаамж, элбэг дэлбэг
44.чимэглэл
46.холбоотой байх
48.буудалаас ямар нэг гшазраас гарах
50.бейсболийн малгай
52.нөхцөл болзол
53.хөгжиж байгаа
54.ухаж гаргах
55.эртний эдлэл
56.үнэ цэнэтэй байх
Down
1.хар захф
3.солилцох
4.колон
6.тиөсөөлөл, харилцах
7.машины багаажнаас шууд худалдаа хийх
9.буяны үйлсийн
10.жийнсэн
13.уран барилгач
15.бодож олох, хариу гаргах, санаа гаргах
16.хуулах, хувьлах
19.юүдэнтэй куртик
20.чөлөөт хэвтэй
22.хоол идэж байгаа ззог барьж байгаа
24.бурханы нэрийг бодож хурдалж үз
25.тосгон
27.албаны
28.авч үзэх, бодож үзэх
31.зах, хар зах
34.чимэглэл, гоёл
36.шавар
38.хөгжөөн дэмжигч
39.бариглдах
41.загасчны дэлгүүр
42.энгийн
45.кардиган ноосон цамц
47.колон улсын
49.хагас люкс
51.дээврийн хөндийн

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog