Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1     2      
  3
4          
   
   
5 6                  
   
  7                 8 9
       
10                    
       
     
   
 

Horizontaliai
1.Pagrindinė cemento gamybos žaliava.
4.Nuosėdinė plastiška uoliena sudaryta iš smulkių dalelių.
6.Kaip vadinamas šis procesas: žemės paviršių formuoja ir vėjas?
7.kaip vadinamas reiškinys, kai nešamos dalelės supustomos?
10.Minkšta, lengvai pjaustoma, nuosėdinė karbonatinė uoliena.
Vertikaliai
2.Kaip vadinama, kai uolienos nušliaužia šlaitu?
3.Aukštos smėlio kalvos.
5.Žemėje atsiradęs plyšys?
8.Biri uoliena.
9.Iš žemės gelmių gaunama medžiaga.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog