Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

ARALIN 27

1 2 3
     
4   5    
6                                      
         
         
         
      7    
           
           
           
           
           
  8                    
         
  9              
     
     
     
   

Across
6.GNP
8.tumutukoy sa pagkuha o pagkatas sa mga mineral na matatagpuan kalimitan sa ilalim ng lupa.
9.industriya na mula sa agrikultura, pangungubat, at pagmimina.
Down
1.GDP
2.kategorya ng pilipinas.
3.manggagawa na binebenta ang kanilang lakas paggawa sa mga kapiltalista na nagbabayad ng kanilang sahod.
4.teoryang pang-ekonomiko na ang pananaw ay posible lamang ang kaunlaran kung may industriyalisasyon.
5.ang pagsulat ng ibat ibang uri ng pabrika o pagawaan para sa tiyak na gawain na tunay na nagpabago sa lipunan noon.
7.industriya na tumutukoy sa mas komplikadong gawain mula sa pagpoproseso ng agrikultural patungo sa mas malaking produksiyon na kalimitan at gumagamit ng ibang makinarya.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog