Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

unit 7

click on 1

unit 7 urgeljlel

1 2 3   4    
5            
    6                    
        7       8
9 10                   11   12
            13    
    14 15     16                
            17            
    18                    
19         20             21      
      22                            
         
23               24 25                    
         
26                           27 28
    29              
30   31 32         33         34
35                   36                   37        
                 
        38                    
    39   40 41    
    42                     43          
          44                  
             
  45                 46  
47                 48    
        49  
  50   51                
52                    
       
    53              
54       55              

Across
3.эзэмшигч
5.гүрвэл
6.авьяаслаг
7.Дэлхийн ван - гариг
10.хэдийгээр
15.оркестра
17.эсрэг
18.үнэндээ
19.тансаг
22.барьсан зүйл
23.яарах сандрах
25.мэдээлэл
26.жавхлантай
29.Буд - гариг
31.амьдралдаа
35.Бархасбадь - гариг
36.сайхан сана
37.метал
38.харах үзэх
42.дуулгавартай
43.шйвьж
44.нэмж хэлэхэд
45.хэт унтах
47.хангалттай
48.хүүхэд, ишиг
51.нээлттэй машин тавих зогсоол
52.уралдааны зам
53.энх тайван
54.уул
55.тоглоомтой
Down
1.муурын зулзага
2.цахирмаа цэцэг
4.чимээтэй
6.дүгэнж хэлхэд
8.тэмээн хяруул
9.хөхтөн
10.далайн боомт
11.халуун, халаах
12.өндөр
13.Далайн ван гариг
14.жижиг хөлөг онгоц
16.ургамал идэштэн
20.тэгсэн нь длээр
21.түүнээс гадна
24.оршидог, суурьладаг
27.усан гахай
28.гэр
30.анааш
32.мөс
33.ангараг гариг
34.тоть
35.аялал
39.хайлах
40.тараах хуудас
41.аян замын маршрут
42.өө хонгор минь
43.урьдчилаад
46.дурсгалын
49.хоолны жор
50.үнэнч шударга

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog