Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Krustvārdu mīkla

Undīne Berševica

1 2
3 4               5    
       
  6                  
7            
    8 9    
           
10                      
           
11     12          
         
       
13            
  14            
 
15      

Across
4.Virsma, kura atdala vienu fāzi no citas fāzes
6.Spēks, kas nospriego virsmu
7.Vielu stāvoklis dažādās temperatūrās, kur atomi un molekulas pārvietojas haotiski visos virzienos
10.Kā sauc ierīci, kuru izmanto mitruma noteikšanai?
12.Kur disociējas molekulas?
13.Režģis, kuru iegūst tehniskajā izvietojumā ar taisnes nogriežņiem savienojot blakus esošos atomus, iegūstot ģeometrisku figūru
14.Kāda pāreja no fāzes citā fāzē notiek?
15.Kur var atrasties viena un tā pati viela?
Down
1.Režģis kurā pastāv atomu vai jonu tālā kārtība
2.Parādība, kur šķidruma līmeņa atšķirība traukā un tievās caurulītes
3.Enerģija, kura palielinās uz robežvirsmas starp fāzēm?
5.Kas notiek, ja ciets ķermenis saskaras ar šķidrumu?
8.Kādu enerģiju apzīmē ar U?
9.Punkts, kurā(nemainot spiedienu) ūdens tvaiks gaisā kļūst piesātināts
11.Trīs agregātstāvokļi- škidrs, gāzveida, kāds ir trešais?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog