Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Европа

Симеон Кузманов

Обобщение Европа

1 2 3
  4   5         6
7                 8        
         
  9                   10   11
12                
      13      
14          
15                     16            
           
    17      
  18                                
       
     
  19        
20          

Хоризонтално
5.Природна зона разположена в северните части на умерения климатичен пояс.
7.Най-голямото езеро в Европа.
8.Втората по дължина река в Европа
9.Най-западната точка на Европа.
12.Дървесен вид широко разпространен в умерения и субтропичен климатичен пояс.
15.Топло Северноатлантическо течение.
16.Въглищен басейн в източна Украйна.
18.Природна зона заемаща територии от Средна и Западна Европа.
19.Гранична планина между Европа и Азия.
20.Климатичен пояс заемащ най-голяма площ в Европа.
Вертикално
1.Термин означаващ завой на река.
2.Основния планински масив в Румъния.
3.Най-южната точка на Европа.
4.Природна зона разположена в крайните югоизточни части на Европа
6.Най-източната точка на Европа.
10.Малък гризач разпространен в Арктичните пустини.
11.Климатичен пояс обхващащ Пиренейски, Апенински и Балкански полуостров.
13.Тесни и дълги заливи със стръмни скалисти брегове характерни за западните части на Скандинавския полуостров.
14.Най-високия връх в Европа.
17.Най-северната точка на Европа.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog