Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1       2  
  3
4                  
   
5                   6  
     
7 8                
       
  9      
         
10                    
11     12      
     
    13
14                
   
  15        
   
 

Across
1.Didelis daininkų būrys, dalyvaudavęs Ddžiųjų Dionisijų šventėje.
4.Šventė, skirta vyndarystės dievui senovės Graikijoje
5.Žmogus, rašantis dramos kūrinius.
7.Graikų mitologijoje vyno ir vyndarystės Dievas
10.Geriausiai išsilaikęs teatras senovės Graikijoje.
12.Gyvūnas, kurio kailis buvo naudojamas aktorių apdarams senovės Graikijoje.
14.Dramos rūšis, kuri įprastai baigiasi liūdnai
15.Palapinė ar pastatas, kurioje aktoriai laikydavo savo daiktus, rengėsi vaidinimui.
Down
2.Komedijų autorius
3.Dramos rūšis, kurioje yra išjuokiamas koks nors asmuo ar įvykis.
6.Tragedijų autorius
8.Aikštelė priešais sceną senovės Graikų teatre.
9.Aktoriai senovės Graikų teatre
11.Žiūrovų sėdimos vietos senovės Graikijos vaidinimų vietoje.
13.Augalas, kurio lapų vainiku buvo apdovanojamas geriausias aktorius

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog