Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

i

kik

kibbbk

1 2
  3       4            
     
5           6
  7              
     
   
8     9            
     
     
10            
 
 

Across
3.daudzrakstīšana...
5.gaismas frekvences... ,bet poligrāfijā šķidrā veidā vai digitāli
7.balta, cieta organiskā viela, tā ir viena no galvenajām vielām augstāko augu šūnapvalkā.
8.tekstu un attēlu izgatavošanas process, kurā ar mehāniskas vai elektroniski mehāniskas iespiediekārtas palīdzību uz papīra vai cita materiāla tiek uzklāta iespiedkrāsa.
10.biezpiena un siera galvenā sastāvdaļa, izmanto arī kā līmi
Down
1.digitāli izmanto RGB, bet iespiežot uz papīra... (?)
2.izmanto, lai ražotu papīru
4.uzskatīts par grāmatu iespiešanas tehnoloģijas ar metāla burtiem atklājēju Eiropā.
6.viena no vislētākajām izejvielām papīra ražošanai ir mehāniskā ceļā iegūts pusfabrikāts
9.materiāls plānu lapu veidā, kas ir paredzēts rakstīšanai, grāmatu iespiešanai, banknošu izgatavošanai un citiem mērķiem.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog