Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2
3 4                
5          
  6 7              
       
       
8                  
   
   
9                    
10    
     
11                         12
       
  13            
     
  14                  
 
15            

Across
4.6. Valsts ar ko Žečpospolita karoja 1600.-1629. gadā
5.7. Pilsēta, kurā risinājās Kalendāra nemieri
7.10. Kā sauca hercogistes dižciltīgo muižnieku pārstāvniecības sapulci?
8.13. Kāda ticība bija Kurzemē pēc reformācijām 16. gs. un 17. gs. sākumā?
9.3. 1261. g. Lietuvai pievienotās Livonijas zemes Daugavas labajā krastā tika pasludinātas par (..?..) provinci.
11.9. Kādas politikas pazīmes parādījās Vidzemē 17. gadsimtā?
13.1. Varenākie muižnieki 16. gs.
14.15. Pie kādas teritorijas norisinājās kauja, kur zviedri guva uzvaru pār krieviem 1705. gadā?
15.5. Kā latvieši sauca Zviedru Livoniju
Down
1.12. Ar kādu nosaukumu Kurzemes bīskapija kļuva par Žečpospolitas karalim tieši pakļautu valdījumu?
2.4. Kā latvieši ar laiku sāka dēvēt Žečpospolitas Inflantiju?
3.2. Žečpospolitas teritorijā 16. Gadsimtā uzsākās agrārā jeb (..?..) reforma.
6.8. Latgales oficiālais nosaukums 17. gs. Laikā bija Inflantijas hercogiste, jeb (..?..).
10.14. Hercoga Jēkaba valdīšanas laikā tika izveidotas trīs kuģu būvētavas. Divas no tām atradās Ventspilī un Kuldīgā. Kur atradās trešā?
12.11. Kuršu dižciltīgie, jeb Kuršu (..?..).

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog