Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Cilvēka darbības ietekme ekosistēmās un ainavu veidošanās procesos

Inga Ķergalve

1 2 3
  4        
5      
6 7            
         
8                
       
  9                       10
       
  11   12                  
      13            
14                    
   
15                 16  
      17
  18                   19
         
  20   21                
           
         
  22                   23          
     

Horizontāli
4.Ekosistēma, kura galvenais organiskās masas ražotājs ir kokaudze.
7.Dzīvnieks, kurš ir Pasaules dabas fonda emblēmā.
8.Intensīvs lielu pilsētu un rūpniecības centru gaisa piesārņojums.
9.Kas ievērojami palielina upes pašattīrīšanās spējas?
11.Noteiktā teritorijā sastopamās augu un dzīvnieku populācijas un to eksistences vide.
13.Sistēmas forma, kurā notiek enerģijas vai vielu maiņa ar apkārtējo vidi.
14.Valsts, kurā bija vislielākās zaudētās tropu mežu platības 2000.-2005. gadam
15.Dzīvo organismu kopums, kas dzīvo vidē ar vienveidīgiem apstākļiem.
18.Zinātnieks, kurš attīstīja mācību par biosfēru kā ekosistēmu.
21.Organiskās vielas, kas arī var piesārņot dabas vidi.
22.Ekosistēmas, kuras aizņem arvien lielākas sauszemes platības.
23.Konvencija, kuras pieņemšanas gads ir 1979.
Vertikāli
1.Aļģes, kuras ir izplatītas Baltijas jūrā.
2.Pēc kā tiek klasificētas lielākās sauszemes ekosistēmas?
3.Ilgstoša cilvēka darbības un dabas procesu mijiedarbībā veidojusies ainava.
5.ANO Tūkstošgades attīstības projekta direktors.
6.Štats, kurā notika pirmais kodolsprādziens.
10.Ūdenstilpnes dibens un tam piegulošais ūdens slānis.
12.Ezers, kurš atrodas Pamira kalnos Tadžikistānā.
15.Visu ekosistēmu kopums, kas sastāv no abiotiskās daļas un biotiskās daļas.
16.Valsts, kura ir ūdens un energoresursu neracionāls izmantošanas piemērs.
17.Vide, kur augiem, dzīniekiem un citiem organismiem ir samērā vienveidīgi dzīves apstākļi.
19.Mākslīgās ekosistēmas "Biosfēra-2" atrašanās vieta.
20.Plašai teritorijai raksturīgs dzīvo organismu un to dzīves vides kopums.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog