Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Računalništvo

Aljaž Puhek

Križanka, katere vsebina se nanaša na računalništvo.

1                     2
   
   
   
  3                
   
   
  4  
5                
     
   
6    
7           8      
   
9    

Across
1.Oseba, ki se ukvarja z računalništvom.
3.Prvotni namen računalnika.
5.Javno razpoložljiv mednarodno povezan sistem računalnikov skupaj z informacijami in uslugami za uporabnike
7.Priimek osebe, ki je izdelala prvi mehanski računski stroj
8.Kratica za Basic Input Output System
9.Okrajšava za World Wide Web
Down
1.Naprava, po kateri se imenuje računalništvo.
2.Znanstvena veda o delovanju računalnikov in o njihovi uporabi, kar vključuje strojno in programsko opremo.
4.Algoritem, ki ga lahko izvajamo na računalniku
6.Angleška kratica za bralno-pisalni pomnilnik

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog