Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
 
2        
3   4
  5   6  
  7   8                
           
9                   10
         
         
       
11                          
     
     
   

Poziomo
2.warto ją mieć, kiedy jesteś atakowany (a)
8.od tego zależy czy i ile dostaniesz surowców
9.taką nazwą określano w historii czas 1939-1945, u nas jest inaczej
11.zawsze się wkurzasz, ze tyle czasu trzeba, żeby je mieć
Pionowo
1.kolor Twoich wrogów
3.zawsze chcą pomóc, po to zostali stworzeni
4.nie lubisz tego zdarzenia, jeśli dotyczy Twojego miasta
5.jednostka, którą nie zawsze doceniamy
6.jesteś w sojuszu i....musisz go słuchać
7.jak lubisz plądrować, to warto ją mieć
10.gdyby nie było reguł, to.....od razu 30 poziom!

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog