Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

A.Čaka dzeja

Vitālijs Guļs

A.Čaka dzejas anotācija

1
 
 
 
 
2  
3                          
   
  4                  
   
   
5 6         7        
      8        
       
      9  
     
     
     
  10             11
    12      
 

Horizontāli
3.Kādus tēlainus izteksmes līdzekļus A,Čaks izmantoja savā dzejā?
4.Kāda profesija A.Čakam bija neskaitot rakstnieku, tulkotāju un dzejnieku?
5.Kāds nosaukums bija A.Čaka nodibinātajam žurnālam 1928.gadā
8.Kas pēc profesijas bija A.Čaks?
10.Kādā bērnu patversmē par skolotāju strādāja A.Čaks
12.Kurā gadā A.Čaks sacerēja savu pirmo dzejoļa krājumu?(skaitlis)
Vertikāli
1.Kāds bija A.Čaka sarakstītās varoņpoēmas nosaukums.
2.Kāds vārds bija A.Čakam?
6.Kuras populāras dziesmas bija ar A.Čaka dzejas vārdiem
7.Kādā ielā bija A.Čaka dzīvoklis?
9.Kā A.Čaks pierakstija vārdu, kurš nozīmēja sajust aromātu.
11.Cik gadus nodzvoja A.Čaks?(skaitlis)

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog