Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Informātika 6. klasei

Laila Zudāne

Lūdzu izpildiet!

1      
  2
  3  
4            
    5    
     
6                  
     
  7    
8          
 
9          

Horizontāli
1.Kāda no datora ievadierīcēm?
4.Kā sauc vienu no informācijas daudzuma mērvienībām?
5.Kāds ir lasāmatmiņas saīsinājums?
6.Kādu tastatūras rakstzīmi izmanto kā aizstājzīmi?
7.Kāds ir izpildāmās datnes paplašinājums?
8.Ko veido izklājlapu šūnas atbilstošās kolonnas un rindas apzīmējums?
9.Kā sauc ir iekārtu, kas uzkrāj un apstrādā datus pēc iepriekš definētas procedūras?
Vertikāli
1.Kā sauc rastra grafikas attēla punktus?
2.Kā sauc mapi, kurā tiek pārvietotas no cietā diska dzēstās datnes?
3.Kā sauc mācību par cilvēkam drošas un ērtas vides izveidošanu?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog