Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

TOEFL wordlist 1.3(1)

1.3

1.3

1     2 3 4 5 6
  7 8                      
  9                
    10                        
11 12                   13
      14 15   16            
17   18                            
               
    19 20 21     22      
23                           24            
                     
    25     26                   27
28 29                             30          
                 
    31 32       33
  34 35                          
              36 37     38      
          39                      
                 
40                       41     42     43   44  
      45                      
                 
  46                     47              
               
    48     49           50        
51     52            
  53       54              
      55             56  
57                    
         
  58                
   
  59        

Across
1.дүлий
8.агаарын нөлөөнөөс хамгаалах
9.гал дөл
10.жирэмслэлт
11.сульдаа
16.мөргөлдөх холтлдох
18.үлгэргүй хэлбэргүй
23.удамшил
24.эрх өгөх, хүч түрэх
25.хамтын амьдрал
29.хортонтой тэмцэх хэрэгсэл
30.учир утгагүй зүлй
35.гүний ус
37.хачин жигтэй
39.уг нутгийн
40.хоргүйжүүлэх
41.дутмагшил
45.сүүний хүчил
46.сайжруулах
47.хойшлуулах
48.бодисын солилцоо
52.молтогчин туулай
53.хайлш
54.ташуу
55.хдоод гэдэс
57.солиорол
58.хязгаарлах
59.хонин нүдэн цэцэг
Down
2.дэмжих
3.талст, чанар
4.бамбай булчирхай
5.туршлагаас дээгүүр
6.тахийх, майжиг болох
7.суурь, ор дэр
12.хориглох
13.мөнгөн ус
14.олон наст ургамал
15.эргэлзэх
17.өнгө
19.парафан
20.эм,эмчилгээ
21.цусны эргэлт
22.агших, саарах
26.хүрч болохуйц
27.явуулын жүжигчид
28.энгийншил, энгийн байдал
31.хортон шавьжны хор
32.гар урлал
33.алтанзул цэцэг
34.хуурамч домч
36.эрдэсжүүлэх
38.зохимжтой
42.хэлмэрчлэглэх
43.дотоод шүүрлийн булчирхай
44.нэхмэл
46.эсийн түвшинд
49.шингээх
50.соронзон чанар
51.хайлш
56.цөм/нуклей/

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog