Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

TOEFL reading 1.3(2)

1.3

1.3

1 2         3   4
  5    
6             7          
8        
9 10     11            
          12 13         14
          15  
16             17               18  
             
    19     20        
  21                
     
22      
  23   24    
25   26               27
      28                        
29             30          
        31         32 33  
          34            
  35            
          36      
  37                          
38                  
    39                    
40                  

Across
2.зургалах, хөрөг болгон харуулах
6.тусгаарлах, ганцаардуулах
7.энгийнээр
10.биелүүлэх хангах
13.бөөнөөр нүүн шилжих хөдөлгөөн
16.зориулах зүтгэх
17.аварга том
19.шүүх
21.ерөнхий бүтэц
26.богино хэмжээний тоглолт
28.галзуугийн эмнэлэг
29.оршин байх байдал
31.өтгөн шигүү
34.өгүүлэх
37.үзүүштэй
38.хөдөөний
39.хээр нутаг
40.сонгой ялгаатай
Down
1.тусгаарлах
3.авч үзэх
4.өсөх тэлэх
5.усархаг цас шавар
8.дээд зэрэг
9.шалбааг
11.хөвөх
12.цөн/мөс хайлхад цөн түрэх/
14.хуудас давхарга
15.бөөгнөрөл
18.бүтээл
20.зохицуулах эвлэрүүлэх
22.хувиргах
23.хар дарсан зүүд
24.цасан бөмбөлөг
25.ашигтай наймаа, наймаалцах
27.удаах
30.тэлэлт
32.луйвар
33.шарвин бялуу
35.хүлээн авалтын өрөө
36.хотын

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog