Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

TOEFL reading 1.4(2)

1,4

1,4

1 2 3             4
    5  
    6                             7
          8    
           
9                   10                  
       
  11                             12
         
  13   14 15   16            
17         18   19        
              20          
             
21                       22          
      23             24  
25                      
      26            
27                        
    28           29  
30 31    
32         33 34                
           
    35               36          
           
  37                  
     
38                

Across
3.гэрэлтдэг
6.халуун орны бороо
8.царс мод
9.эдэлгээ даах чанар
10.хорон сэтгэлт
11.уян сэтгэл
16.нууцлаг
18.дарангулагч
20.хөөсрөх, шулганах, хоржигноон
21.муу санаат
22.урт амьсгаа авах
23.харгислалл
25.жороор эм өгөх
26.жимсний цэцэрлэг
27.чимэглэлгүй
28.нууцлалл
32.агч мод
34.оршуулгын газар
35.үрсэлгээ
36.оршихуй обьект
37.дусал
38.ардын аман зохиол
Down
1.хулчгараар
2.чийдэнгийн гэрлийн хүчийг тохируулагч реостат машины ойрын гэрэлмашины гэрэл шилжүүлэгч [Нэр үг]
4.тархуу байрласан
5.хур тунадас
6.бунхан
7.чииг
11.үр
12.дайн байлдааны үйл ажиллагаа
13.зориг зүрх
14.эрэгтэйлэг
15.этгээд гажууд, сондгой
17.булш
19.эрчиимжүүлэх
24.ширүүн урсгалт
29.үрсэлгээ
30.ааш аяг
31.эмэгтэйлэг
32.агч мод
33.нутгийн аялаг
36.хөдөлмөрийн ёс зүй

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog