Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

TOEFL reading 1.5(1)

1,5

1,5

1           2 3 4 5
  6                
       
7 8     9    
10               11   12   13      
            14  
  15             16       17       18          
              19
20                         21      
              22            
23                          
24           25  
             
26     27 28                                
                 
29                   30                        
    31              
32               33   34                  
    35                   36
      37                    
38       39                
    40                      
  41       42    
43                
  44 45       46                 47      
48                  
    49 50 51                    
52   53 54            
55               56              
           
      57 58                
    59          
  60                

Across
1.байгаа быайдал
6.хувиргах
10.хээр атар нутаг
12.алчуур салфетка
15.нийтийн
17.хоолойн хөвч
20.гаа
22.дамжуулах
23.мөлхөө ба хөлд орох үе
27.усан боомт
29.усны түвшин
30.гайхалтай сайхан
31.ган
32.зэрэглээ хий юм үзэх
34.зэвэрдэггүй ган
35.айдас түгшүүр
37.нэхэмжлэх
38.хилэм загас
40.ашиглалт
41.зорох сийлэх
43.архелогийн олдвор
45.тавцан
46.төгөлдөр хуур
48.сэрээ
51.хүүхдийн өлгийн ор
54.отог овог
55.хүрэл
56.хэрэггүй хог новш эд хогшил
58.сайтар боловсруулсан
59.булга
60.мал сүрэг
Down
2.чихний хэнгэрэг
3.чихний дун яс
4.гуу жалга булаг шанд
5.хэрээ
7.давируул, түргэтгэх
8.бөмбөг шидэгч - бейсболын тоглогч
9.мунхрал
11.өргөрөг
13.эдлэн газар, эзэмшил газар
14.голомт
16.уртааш нь
18.бейсболлийн мэдлэг
19.домог судлал
21.үнэрээр эмчлэхүй
24.хиймэл санагдахуйц
25.мэдрэлийн ядаргаа
26.уян хатан
28.эртний өвөг удамын
33.дотор муухайрах
36.чулуун шаантаг
39.үйл хөдөлөл
42.эрх чөлөө
44.нярай үе
47.соргог байдал
49.долоох
50.ач хариулах
52.гар урлал
53.улаан хуш
57.сагамхай загас

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog