Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

toefl wordlist 1.6(2)

1.6

1.6

1                   2 3
   
4                   5      
     
6             7                 8  
     
  9    
10                 11          
    12             13        
          14 15   16
  17                          
          18  
19          
  20             21                
           
22                 23        
  24                      
25   26   27          
        28         29
        30    
      31   32          
           
         
  33    
34            
   
  35          

Across
1.наалдамхай хаягдал
4.тайлбар тайлбарлагчийн сэдэв
5.урлагийн бүтээл цуглуулагч
6.сониуч
7.боловсруулалт
10.оршуулгын
11.бэлэг тэмдэг
12.гайхам
15.унжих
17.сэтгэл хөдлөл
20.ёслолын жагсаал
21.ил тод байх
22.энгийн нүдээр
24.монологи
25.хөрөг
28.тонгоруулах
31.мушгих,гуйвуулах
34.элэглэл
35.хөөсөрхөг
Down
2.ууршилт
3.шүүх
4.шийдвэрлэх гол
8.дүрмийг даган сахих
9.хангалттай, зохицохгүй
10.бишрэл
13.мөчир
14.багасгах
16.эелдэг өгөөмөр
18.модны дол
19.авцалдаа холбоо
23.ойн аж ахуйн
25.учир холбоо
26.үндэс
27.боловсорч гүйцсэн
29.загвар
30.наалдах
32.ичгүүрт явдал
33.гандах, хорчийх

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog