Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2
   
3          
   
   
  4 5 6          
7               8              
    9       10
      11                
             
12 13   14                  
               
15                     16          
      17     18
    19                     20  
             
  21                       22          
      23    
24                   25                    
         
26 27                       28               29
         
  30                              
    31           32  
  33                            
34              
   
   
35        

по горизонталі
3.Збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу
6.Об’єднання підприємств (шляхом створення нової юридичної особи, або приєднання підприємств до головного підприємства).
7.Юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів
8.Спосіб групування і відображення економічно однорідних об’єктів обліку.
11.Застосування підприємством результатів досліджень та інших знань для планування і проектування нових або значно вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем або послуг до початку їхнього серійного виробництва або використання.
14.Елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям.
15.Частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їхньої участі у власному капіталі підприємства
16.Стандартний документ, що засвідчує право придбати (продати) базовий актив на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни на час укладення такого контракту або на час такого придбання за рішенням сторін контракту.
19.Систематичний розподіл вартості необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації)
21.розрахунково-вартісна методика бухгалтерського обліку, за допомогою якого обраховується собівартість виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, придбаних матеріальних цінностей.
22.Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому
24.система узагальнених і взаємопов’язаних економічних показників поточного обліку, які характеризують результати діяльності підприємства за звітний період.
25.Емісійний цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу з виплатою певного доходу або передати йому майно, надати послуги.
27.грошове вираження загальної суми витрат підприємства на виробництво та реалізацію продукції, робіт, послуг.
28.Вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику підприємства з метою одержання вигод від його діяльності.
30.елемент методу бухгалтерського обліку, за допомогою якого визначається фактичний розмірактивів, капіталу та зобов'язань, а також зіставлення отриманих результатів з даними бухгалтерського обліку.
31.Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал.
33.Зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу
34.письмовий доказ фактичного здійснення господарської операції.
35.Материнське (холдингове) підприємство та його дочірні підприємства
по вертикалі
1.готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.
2.Плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані підприємству.
4.Об’єднання підприємств, в результаті якого покупець набуває контроль над чистими активами та діяльністю інших підпри¬ємств в обмін на передачу активів, прийняття на себе зобов’язань або випуск акцій.
5.Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу
6.це продукція виробничо-технічного призначення, споживчі й інші товари, що перебувають на різних стадіях виробництва й обігу, та очікують вступу в процес виробничого або особистого споживання.
8.Платежі за використання нематеріальних активів підприємства (патентів, торговельних марок, авторського права, програмних продуктів тощо).
9.Матеріальні цінності, придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу.
10.залишок по бухгалтерському рахунку, різниця між сумою записів по дебету і кредиту рахунків.
11.Надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності.
12.Перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати
13.Спорудження нового об’єкта, реконструкція, розширення, добудова, реставрація і ремонт об’єктів, виконання монтажних робіт
16.визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналізданих, обстановки.
17.сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процесабо діяльність.
18.Перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов’язань на дату придбання
20.Безумовне письмове зобов’язання сплатити певну суму протягом визначеного періоду чи в установлений термін на користь пред’явника
23.Юридична особа, яка укладає будівельний контракт, виконує передбачені будівельним контрактом роботи і передає їх замовникові.
26.віддзеркалення господарської або іншої діяльності підприємства на підставі документів в різних вимірниках (кількісних і (або) якісних).
29.Сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати.
32.Угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog