Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1                         2  
 
3   4         5  
6      
       
7                 8           9
          10
11                  
12   13            
         
14                   15        
           
  16        
  17                    
         
18                            
   
   
19                
 
 
 

Across
1.Atatürk "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum." sözünü hangi savaşta söylemiştir.
3.Devrim.
7.Kişilerin yaşam öykülerinin anlatıldığı yazılardır.
8.Şiirde mısra sonlarında bulunan sözcüklerin son heceleri arasındaki ses benzerliğidir.
11.Gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı aktaran kısa, düz yazı şeklindeki anlatıdır.
13.Bir yazarın kendi isteğine göre seçtiği, kesin yargılara varmadan anlattığı yazılara denir.
14.Atatürk'ün 1934 yılında çıkardığı kanundur.
17.Yapım eki almamış, yalın kelime.
18.Yapım ekiyle oluşturulmuş, yeni anlam kazanmış kelime.
19.Don Kişot adlı eserin yazarıdır.
Down
2.Atatürk'ün mahalle mektebinden sonra gittiği, düşünsel gelişimini olumlu etkileyen okulun adıdır.
4.Çok fazla kitap okuyan kişiler için kullanılan bir söz.
5.Bilim, fen, ekonomi, siyaset gibi konularda açıklayıcı ya da tanımlayıcı niteliği olan gazete ya da dergi yazısıdır.
6.Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebi türdür.
9."Çocuk Kitaplığında Sabah Tartışması" adlı metnimizin yazarıdır.
10.İçinde hep bir giz taşımakla suçlanan, kapalı anlatıma sahip olduğu için okunmadığı iddia edilen ama aslında anlamak için kocaman bir kalp isteyen kitabın kahramanının adıdır.
12.Olağanüstü kahramanların başlarından geçen olağanüstü olayların yer ve zaman belirtilmeden anlatıldığı edebiyat türüdür.
15.Bakmak, bakış.
16."Başka" anlamında kullanılan bir söz.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog