Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

popārts

alliiinaa

this is puzzle about popart ((:

1 2 3 4
       
5                  
       
  6              
       
7               8              
         
         
9            
     
   
   
   
 
 
10                            

Horizontāli
5.Ko mākslinieki veidoja no dažādiem materiāliem?
6.No kādiem mākslai netradicionāliem materiāliem veidoja kolāžas?
7.Mākslinieks, kurš izgatavoja milzīga izmēra darbus, atdarinot amerikāņu standartēdienus
9.Kā sauc vienu no valstīm kur radās popārts?
10.Kāda ir viena no popārtam raksturīgākā pazīme?
Vertikāli
1.Kur tika meklēti popārta tēli?
2.Kā sauc amerikāņu aktrisi kura ir viena no spilgtākajām popārta ikonām?
3.popārts jeb māksla ... cilvēkiem. Kādiem cilvēkiem?
4.Kas veicināja popārta veidošanos? (cilvēks)
8.Kur vēl izņemot mākslu izpaužas popārts?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog