Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Joouuuuuu!:D

Krišs Jurāns

Joouuuuuu!:D

1         2 3
   
4               5
     
     
6                    
      7
     
8                    
     
9                  
   
10          

Horizontāli
1.Antonīms vārdam prieks?
4.Pretējs dzimums zēniem?
6.Kā sauc lietu ko uzdod skolotāja uz mājām?
8.Kad tu ar kādu draudzējies, to sauc par....
9.Kad tu dalies ar cilvēku to sauc par......
10.Kas rosina pārmaiņas ķermenī?
Vertikāli
2.Ko zēniem ražo sēklinieki?
3.Ko var iegūt mācoties?
5.Kad man ir labs garastāvoklis es.......
7.Kas meitenēm attīstās pubertātes laikā olnīcā?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog