Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Det glada 20-talet

Karro

Repetition av historiska händelser under 1920-talet

1
 
2 3         4
   
  5      
  6    
7              
     
8                 9  
  10        
     
11     12  
         
13                  
     
 
 

по горизонталі
2.Vad handlar man med på börschen?
5.Vad lades till på filmerna under 20-talet?
7.Känd svensk skådespelerska (efternamnet) under den här tiden
8.När man inte jobbar
10.Musikstil som var populär på 20-talet
13.Känd dans under den här tiden
по вертикалі
1.I vilket land inträffade börskraschen 1929
3.Känd svensk affärsmän (efternamnet) som påverkades av börskraschen 1929
4.En ny klass uppstår under den här tiden
5.Vad får man i slutet av varje månad när man arbetar?
6.Vad kallas det för när man handlar en massa saker med ett finare ord
9.Känd gangsters efternamn
11.Känd designers förnamn
12.Vem började försöka ta över makten i Tyskland under 1920-talet

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog