Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
2  
   
3 4                    
     
  5   6            
       
7                        
       
8            
     
9                    
     
10                    
   
   

Across
4.Ang magkasunod na pag-atake sa World Trade Center at Pentagon ay tinaguriang _______________. (2 Words)
5.Sumalpok din ang isa pang eroplanong komersyal ng terorista dito.
7.Dito bumagsak ang isa sa mga komersyal na eroplano ng mga terorista.
8.Ilan ang eroplanong komersyal ang inagaw ng mga terorista sa United States?
9.Isang gawain n nagsusulong ng radikal o rebolusyonaryong layunin sa pamamagitan ng marahas na paraan.
10.Ito ang sentro ng aktibong operasyon ng Abu Sayaf Group
Down
1.Dito ibinangga ng mga terorista ang dalawang eroplanong komersyal. (3 Words)
2.Sino ang umako sa naganap na pag-atake noong 9-11? (3 Words)
3.Pangkat ng teroristang tinututulan ang anumang impluwensya ng kanluraning kalinangan at kaisipan sa mga bansang Muslim. (2 Words)
6.Isa syang progresibong manunulat at propesor ng Massachusetts Institute of Tech. na ayon sa kanya ang 9-11 Attack ay hindi pangkaraniwang pangyayari. (2 Words)

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog