Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Literatūros sąvokos (4 skyrius)

1                           2            
 
3                 4 5
     
      6
       
7 8                  
         
         
  9 10        
      11     12            
               
               
      13                            
             
14                                            
           
         
         
    15                    
       
  16                        
      17        
  18                
19            

Across
1.Literatūros kūriniai, kuriems būdingos naujumo, šiuolaikiškumo idėjos.
3.......................................................................................................
8.Žygdarbiais, šlove garsėjantis žmogus, didvyris.
11.Tobulumo kurioje nors srityje pavyzdys.
13.Kūrinys,kuriam būdingas itin intensyvus siužetas, veiksmas, įvykių gausa, stiprūs ir sumanūs veikėjai, sėkmingai įveikiantys neigiamus, gėrio ir blogio priešprieša, gėrio pergalė.
14.Meninės raiškos priemonėmis piešiamas literatūros kūrinio veikėjo charakteris, asmenybės bruožai, išvaizda.
15.Reikšmingų žygių, reikalaujančių drąsos, ištvermės, sumanumo, atlikimas.
16............................................................................................................
17.Senoviniai fantastiniai pasakojimai,aiškinantys pasaulio ir žmogaus prigimtį, įvairius būties reiškinius.
18.Komizmo atmaina, suvokiama kaip nepiktas, neįžeidžiamas juokas.
19.Poezijos žanras, nedidelis eiliuotas tautosakinio ar istorinio turinio kūrinys, jungiantis epinio, lyrinio ir draminio vaizdavimo elementus.
Down
2.Išraiškingas, išraiškingumas, gyvumas.
4..............................................................................................
5.Grožinės literatūros kūrinys, kuriam būdinga apysakos apimtis ir dviejų pasaulių-tikroviško ir fantastinio-vaizdavimas.
6.Žmogaus gyvenimo ir veiklos aprašymas.
7.Populiariosios literatūros atmaina, įvairių žanrų kūriniai, kuriuose daug veiksmo ir įtampos, vienas ar keletas drąsių veikėjų.
9.Individualybė, veikėjas, išsiskiriantis iš kitų būdo bruožais.
10.Dviejų ar kelių žmonių pokalbis.
12.............................................................................................................

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog