Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Maatschappijleer p 16 t/m p25

Jbe

So 4H

1 2
   
   
   
   
3 4 5              
       
       
6        
7                    
         
  8                            
     
     
   
  9            
   
 
 
 
 
 
10                          
 
 
 

Horizontaal
5.Zelfverdediging bij ernstige bedreiging
7.Werken of cursussen volgen die te maken hebben met het gepleegde delict
8.Selectieve werking van het strafrecht met bevoordeling van maatschappelijk hoger gesitueerden
9.Het percentage gevangenen van het totaal aantal gestraften
10.De dader moet leren hoe hij zich moet gedragen in de samenleving
Vertikaal
1.Seponeren van een strafzaak omdat vervolgen te veel nadelen heeft
2.Criminaliteit, begaan door personen met een lage maatschappelijke positie
3.Bewaking van een wijk door burgers
4.Kans dat een misdadiger gepakt wordt
6.Dader en slachtoffer treffen onderling een regeling

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog