Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1     2   3  
4           5              
       
  6                  
    7    
         
  8                
         
       
9                            
     
10                          
   
11                        
 
12         13          
 
14                            

paremale
1.Silma osa, mis reageerib värvusele
4.Liitvalgus, mis koosneb paljudest, erinevatest värvidest
6.Spektri üks värvidest
8.Vikerkaarevärviline triip
9.Kujutis, mida saab ekraanile tekitada
10.Läätse optilise keskpunkti ja fookuse vaheline kaugus
11.Valgus, mille levimisel puudub suund
12.Läbipaistvast ainest keha, mis koondab või hajutab valgust
13.Silma osa, mis eristab objekte hämaras/nõrgas valguses
14.Kujutis, mida ekraanile tekitada ei saa
alla
2.Läbipaistev keha, millega eristatakse värvilisi valgusi
3.Punkt, kus pärast kumerläätse läbimist koondub läätsele langev optilise peateljega paralleelne valgusvihk
4.Silma osa, millele tekib kujutis
5.Valgust kiirgav keha
7.Koosneb täisvarjust ja poolvarjust

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog