Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2
3     4 5    
  6              
     
7                 8      
   
9                      
  10      
11                        
    12  
    13     14
           
    15        
  16                              
         
     
  17         18        
     
    19                  

Across
3.Ama ni Francisco
6.Ang Magiting na Makatang Pinoy
7.Ilang taon si Francisco nang siya'y lumuwas patunging Tondo (2 Words)
8.Initial na Pangalan ni Celia
9.Si Jose Dela Cruz ay kilala rin bilang (2 Words)
10.Instrumentong pangmusika na may balangkas, ayos trayanggulo, may mga bagting na banat
11.Kanino namasukan si Francisco bilang utusan (2 Words)
16.Ang E na isinulat ni Jose Rizal (2 Words)
17.Kanino unang umibig si Francisco
18.Pang-ilan si Francisco sa apat na magkakapatid
19.Isang makatang dahil sa kaselanan sa pagsulat ng tula ay bago ng bago
Down
1.Ina ni Francisco
2.Ang sinulat ni Andress Bonifacio (3 Words)
4.Ang N na isinulat ni Jose Rizal (3 Words)
5.Initial na Pangalan ni Francisco
11.Ang nagpaaral kay Francisco sa Kolehiyo (2 Words)
12.Isang uri ng punong kahoy sa bundok, tuwid, malaki, at malilim ang tubo
13.Tula o kathang may tugma at sukat
14.Ito ang tinataguriang mga makatang Latino at Griyego
15.Isang mayabong na punongkahoy na malalapad ang dahon

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog