Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

RENESANSE

sagatavoja Sofja Zaharova ARH-31

1       2  
 
3 4                    
   
  5            
   
  6  
      7
8                        
       
       
  9                    
     
   
 
10              

Horizontāli
1.Par celtni, kas tika veidota, ievērojot visus tā laika mākslas svarīgākos atklājumus bija nevis pilsētas katedrāle, bet gan bagātā pilsoņa dzīvojamā māja –
4.Viņa daiļradē renesanses tēlniecības māksla tika novesta līdz augstākajai pildnībai. Viens no viņa slavenākajiem darbs –„Dāvids”
5.Pārbagātīgi rotāts jumta logs.
8.Šo orderi visbiežāk izmantoja palaco celtnēs.
9.Šīs arhitekts aizsaka renesanses vaidošanu. Viņš ir arī perspektīvas teorijas un jaunas, antīkajam tradīcijām tuvas proporciju sistēmas izveidotājs.
10.Simetriski ap augu vertikālo stiebru izkārtotas lapas, kas nemitīgi atkārtojas.
Vertikāli
2.Velves, kurām deva priekšroku pārsegumos.
3.Tā laika zinātniskais atklājums, kas veicināja renesanses mākslas attīstību.
6.Renesanses mentalitātes transformācijas ceļā radies virziens/velīnā renesanse.
7.Valsts, kurā renesanse guvusi visstiprāko izpausmi un kuras sasniegumi kalpojuši par etalonu citu zemju šā perioda māksliniekiem

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog