Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Kārlis Lielais

Reinis Rudzītis

1 2
3 4     5
6               7   8                    
           
        9    
  10                        
         
11                        
    12            
  13        
14                       15
    16    
17       18         19                
         
  20         21 22          
23          
24     25         26 27
28                   29   30            
        31            
          32            
             
        33    
          34            
  35              
   
36          
 
 

Horizontāli
6.Kā sauc impēriju kuras imperators neatzina Kārļa Lielā kronēšanu 12 gadus?
8.Par kādas kādreizējās impērijas ķeizaru bija kļuvis Kārlis Lielais?
10.Kā sauc Kārļa Martela dēlu?
11.Kā sauc pfalcu pārvaldniekus?
12.Kā sauc langobardu galvaspilsētu?
14.Kā sauc pēdējo langobardu karali?
17.Kā sauc dinastiju kura 8. gadsimta vidū zaudēja varu?
19.Kā sauc dinastiju kuru nosauca Pipina tēva vārdā?
20.Cilvēka vārds no kura atvasināts vārds ķeizars?
22.Kā sauc pili kur Kārlim Lielajam bija liela bibliotēka?
28.Kā tagat sauc austrumu marku?
30.Kā sauc pilsētu kurā Kārļa Lielā dēli sadalīja Franku valsti?
32.Vienīgais klosteris kas saglabājies no Kārļa Lielā laikiem?
34.Kam Pipins Isais nodeva langobardu zemes mūžigā īpašumā
35.Kā sauc sūtņus kas kontrolēja stāvokli grāfistēs?
36.Kā sauc pēdējo bavāru valdnieku?
Vertikāli
1.Kā sauc pierobežu novadus?
2.Kā sauc majordomu kurš no 737.gada valdīja Franku valsti bez karaļa ziņas?
3.Līdz kādai upei pireneju pussalā franki pakļāva zemes?
4.Kā sauc tautu kuras pēdējo karali Dezidēriju ielodzīja klosteri?
5.Kā sauc karaļa galma un pils pārvaldnieku?
7.Kā sauc zemi tagadējās francijas DR, kuru iekaroja Pipins īsais?
9.Kā sauc zemi kuru iekaroja Kārlis Lielais un šejienes tautai pederēja svētais ozols Irminzūls?
13.Kā sauc sakšu svēto ozolu?
15.Kā sac kancelejas vadītāju?
16.Uz kādu zemi ceļu pavēra bavārijas iekarošana?
18.Kā sauc pēdējo Sakšu hercogu?
21.Tauta, kurai piederēja svētais ozols.
23.Kā sauc kancelera palīgus?
24.Kā sauc zemi kuras valdnieks bija Tasilo, un kuru iekaroja Kārlis Lielais?
25.Kā sauc karaļa personīgo garīdznieku?
26.Sinonīms vārdam imperators no vārda ķeizars?
27.Kā sauc Kārļa Lielā parakstu?
29.Kā sauc būvmeistaru kuš 15 gadu laikā uzcēla pils kapelu?
31.Kā citādāk sauk avārus?
33.Kā sauc pāvestu kuram kārlis sniedza palīdzību?
34.Kā sauc imperatora pili kurā uz laiku apmetās viņs ar savu galmu?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog