Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

FIL.2A Pagbasa

Erano V. De la Torre

1 2         3  
4      
5                                
       
6   7                          
       
8       9                   10
          11    
                12
        13                        
                 
               
        14                          
             
      15      
         
  16       17                
18                    
      19                  
         
       
20             21         22    
       
23                  
    24          
  25              
26        

Across
2.itinuturing ito na unang hakbang sa pagtatamo ng pagkatoto.
5.Pagpapahayag ng kaayusan.
7.Siya ang tinaguriang "Ama ng Sosyolohiya".
8.Paraan upang tulungan ang iba na makita ang pananaw at sangayunan ito.
13.Pagpapakita ng pagkakaiba ng dalawang bagay.
14.Estratehiya ito upang ang pagbasa ay mas madaling maunawaan ang binasa.
16.Tinipong katibayan sa paksa.
18.Makakatulong sa mga mambabasa na masubaybayan ang antas ng kanilang pag-unawa.
19.Pag-intindi sa kahulugan ng binasa.
20.Pangkalahatang tema o mensahe.
21.Pagbasa ng teksto ng mga batas.
23.Dito makikita kung ano ang punto ng teksto.
24.Siya ang nagmungkahi ng metakognitiv na estratehiya.
25.Mga bagay-bagay na kailangang solusyonan.
26.Kinayarian ng pangyayari.
Down
1.Pagbasa ng teksto na ginagamitan ng mga simbolo at mga operasyon kasama na ang mga numero at pag solv dito.
2.Tumutukoy sa pagkilala kung ano ang mahalaga.
3.Pinagmulan ng isang bagay kung paano ito nangyari.
4.Pagpapakita ng pagkakatulad ng dalawang bagay.
6.Kailngang maikli at matatgpuan dito ang impormasyong nakapaloob sa artikulo.
8.Teksto na nagbibigay ng impormasyon. Nanghihikayat na basahin ang kanilang kwento.
9.Sangay ng pagkatuto na may kinalaman sa pag-iisip ng tao at kultura.
10.pag-aaral kung paano nagiging tunog ang letra.
11.Ganap na pag uulit ng mga ideya.
12.Nakilala sya bilang tagapaglimbag ng mga materyales sa larangan ng edukasyon.
15.Paglutas sa problema.
16.Pagbasa ng teksto na may kinalaman sa siyensya.
17.Pagbasa ng tekstong pang propesyonal.
18.Pag-iisa-isa ng mga halimbawa na may kaugnayan sa paksa.
22.Paraan kung paano ipinapahayag ang mga ideya.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog