Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Eesti jõed

Urmo :P

Lahenda ristsõna!

1        
 
2        
 
3   4        
5  
  6           7
    8          
     
9     10     11  
  12                
       
13                
     
14         15  
    16          
     
17        
 
 

paremale
1.Jõgi Lääne-Virumaal.
2.Suubub Pihkva järve.
3.Suubub Pärnu jõgge.
6.(jõe nimi)... juga.
8.Jõgi lääne Eestis.
9.läbib Narva veehoidlat.
12.Eesti veinipealinna jõgi.
13.Jõgi ühenduses Võrtsjärve ja Peipsiga.
14.Suubub Pärnu jõgge.
16.Jõgi mis voolab Tallinna.
17.Elva linna jõgi.
alla
1.Jõgi Tallinna lähedal.
4.Suubub Purekkari neeme.
5.Suubub Emajõkke.
7.Vallaste jugaga ühenduses.
10.Eesti pikim jõgi.
11.Suubub Pärnu jõgge.
15.Läbib Tartut ja Põlvat.
16.Jõgi Pärnumaal.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog