Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2 3 4
  5                               6
7         8  
          9                
    10                           11
        12                                
               
13                 14           15                    
               
16                           17        
      18                            
19              
20 21                         22    
      23               24     25  
        26                      
    27                                
28                    
           
    29                          
       
  30   31               32  
33           34       35                  
         
  36                  
37 38       39      
40                   41 42 43  
                 
  44                
        45                        
              46                
47                      
      48            
  49                
    50                

Horizontaliai
5.Rinkos ūkio tvarkymo veikla siekiant tai nukreipti prekių ar paslaugų srautus, kad būtų geriausiai tenkinama paklausa ir visuomenės tikslai.
9.Marketingo strategijos ir planų įgyvendinimo procesas, taip pat reikiamų pataisų veiklai gerinti atlikimas, kuris užtikrintų, jog bus pasiekti marketingo tikslai.
10.Konkurencinių strategijų tipas, kai firma domisi vienu ar keliais segmentais, o ne rinka apskritai. Jos tikslas – tapti stambia firma mažoje rinkoje, o ne maža firma didelėje rinkoje.
12.Laikinas ar ilgalaikis firmos perėjimas nuo vieno prekės/paslaugos ar rinkos segmento prie kito.
13.Marketingo komplekso elementas, atspindintis sprendimus ir veiksmus, kuriais siekiama pirkėjus informuoti apie prekes ir paskatinti juos tas prekes pirkti.
14.Organizacijos veikla įgyvendinant tikslus, t.y. numatant prekių ar paslaugų iš gamintojų vartotojams srautus, kurie tenkintų jų poreikius. Marketingas nagrinėjamas tik ūkinių subjektų lygyje.
16.Pasirinkus šią strategiją, koncentruojamasi į vieną prekę/paslaugą arba vieną panašių prekių/paslaugų liniją.
18.Marketingo informacijos gavimo būdas, kai tyrėjas sukuria situaciją, kurioje keičiant vienus žinomai susijusius arba nepriklausomus kintamuosius stebimas šių pakeitimų poveikis kitiems tiriamosios sistemos elementams ir kintamiesiems.
20.Vertė, sukuriama žmogui ar organizacijai tenkinant jų poreikius.
23.Vienas iš konkurencinių strategijų tipų, kai firma užima dominuojančia poziciją rinkoje, tai pripažįsta ir jos konkurentai.
26.Visuma jėgų, tiesiogiai darančių įtaką įmonės marketingo veiklai.
27.Viena iš Porterio "5 jėgų modelio" sudedamųjų dalių.
28.Strategija, kai gamintojas savo pardavimo ir rėmimo kampaniją organizuoja taip, kad paskatintų tarpininkus tiekti prekes galutiniams vartotojams, organizuoti prekių rėmimą ir jas parduoti.
29.Marketingo valdymo etapas, kuriame parengiama įmonės elgsenos rinkoje koncepcija.
31.Koks vykdomas marketingo tipas, kai pasirinktomis sąlygomis (mieste, kaime, pateikiant vartotojams ir pan.) produktas realizuojamas tam, kad būtų galima stebėti realų marketinginių įvykių vystymąsi.
33.Trečioji produkto gyvavimo ciklo fazė, kurioje kompanijos tikslas yra jau ne rinkos augimas, išlaikymas.
34.Kaip vadinamas produktas su visomis papildomomis paslaugomis ir pakeitimo galimybėmis, kurias ateityje bus galima pasiūlyti?
36.Patrauklios marketingo paslaugoms kryptys, kuriomis veikdama konkreti įmonė gali įgyti konkurencinio pranašumo.
39.Kompanijos esminių vidinių stiprybių ir silpnybių bei išorinių galimybių ir pavojų apibendrintas sąrašas.
40.Visuma tarpusavyje susijusių veiksmų ir sprendimų, įgalinčių patenkinti vartotojo poreikius ir pasiekti įmonės tikslus.
45.Pardavėjų nustatytos kainos, kurios apima transportavimo išlaidas.
46.Kaip vadinasi produktas, kuris nusako tą pagrindinių savybių ir sąlygų paketą, kurio vartotojas tikisi ir dėl kurio būtent ir įvyksta konkreti mainų procedūra?
47.Veiksmų analizė, skirta mainams su pirkėjais organizuoti, stiprinti ir palaikyti, planavimas, įgyvendinimas bei kontrolė.
48.Pagrindinė strateginės marketingo kontrolės priemonė.
49.Paklausos rūšis kai rinkoje dauguma jos dalyvių prekės nemėgsta ir netgi yra pasirengusi patirti tam tikrų nuostolių, kad tik jos išvengtų.
50.Kaip vadinamas marketingas, kuriam būdinga produktų, skirtų skirtingiems rinkos segmentams, gamyba ir marketingas?
Vertikaliai
1.Dažniausiai įmonės tikslai yra skirstomi į tris kategorijas. Kieno tikslai surišti su gamybos ir paslaugų galimybėmis?
2.Įėjimo į rinką kainos rūšis, kai siūloma neaukšta kaina, kuria siekiama užkariauti masinę prekių rinką.
3.Kaip vadinasi produktas, kuris yra esminė produkto versija?
4.Išsiplėtimas į panašius arba naujus prekės/paslaugos ar rinkos segmentus.
6.Kanalas, kuriuo produktai (prekės, paslaugos) juda nuo gamintojo iki vartotojo.
7.“Metančiojo iššūkį” strategijos vienas iš konkurentų atakos variantų, kai prieš konkurentą naudojama strategija, nukreipta į jo silpnybių nustatymą ir pasinaudojimą jomis.
8.Metodas, padedantis įvertini ir surasti savo ir konkurentų produktų poziciją bei tikslinius segmentus, kurie užtikrintų produkto konkurentiškumą rinkoje.
11.Situacija, kai tame pačiame rinkos segmente viena firmos prekė konkuruoja su kita tos pačios firmos preke ir mažina pastarosios paklausą.
15.Kurioje produkto gyvavimo ciklo fazėje rinka sparčiai pripažįsta produktą ir to pasekmėje auga gaunamas pelnas?
17.Rinkos skaidymas pagal pasirinktus kriterijus, siekiant surasti dalis, kurios vienodai ar panašiai reaguoja į marketingo veiksmus.
19.Pasirengusi pirkti rinkos dalis, t.y. susidomėję, turintys tan tikrų pajamų, galintys priimti konkretų pasiūlymą ir atitinkantys įmonės reikalavimus vartotojai, į kuriuos įmonė taikosi.
21.Vienas iš keturių marketingo principų, kuris numato, kad marketingo kompleksas turi prisitaikyti ir atsakyti į aplinkos pokyčius.
22.Kaip vadinama paklausa, galinti svyruoti sezonais, savaitėmis, dienomis, valandomis, sukelianti perkrovų ar ištuštėjimo momentų?
24.Vienas ar keli sakiniai, kuriais nusakomas pagrindinis įmonės egzistavimo tikslas ir jos veiklos prasmė.
25.Kas pirmiausiai turi būti suplanuotas įmonėje, prieš rengiant reklamą?
30.Kaip vadinasi produktas, kuris apima laukiamą produktą, papildytą tam tikromis savybėmis, paslaugomis ir didesne vartotojui teikiama nauda?
32.Marketingo strategijos rūšis, kuri paprastai taikoma tuomet, kai firma gali padidinti rentabilumą, kontroliuodama įvairias strategiškai jai svarbias gamybos ir pardavimo grandis.
34.Savarankiškas daiktinės formos neturinti prekė, kurios gamyba ir vartojimas vyksta tuo pačiu metu.
35.Įėjimo į rinką kainos rūšis, kai santykinai aukšta kaina, kuri palaipsniui mažinama. Ši kaina pradžioje taikoma labiausiai pasiturintiems, naujoves mėgstantiems pirkėjams. Kaina mažinama, mažėjant išlaidoms ir didėjant konkurencijai.
37.Vienas iš marketingo proceso struktūrinių elementų, kuris yra charakterizuojamas nekontroliuojamais parametrais (gamtiniais, makroekonominiais, konkurenciniais, teisiniais ir pan. veiksniais).
38.Kuria rėmimo strategija pirmiausia siekiama informuoti ir pritraukti galutinius vartotojus?
41.Įmonės identifikavimo priemonė, besiremianti vien raidine informacija ir kurios esminis bruožas yra tas, kad ji identifikuoja ne prekę, o pačia įmonę.
42.Užsakovo apmokamas neasmeniškas informacijos apie prekes, paslaugas ar idėjas skleidimas pasirinktai audotorijai, siekiant užsakovo numatytų tikslų.
43.Gaminys, paslauga ar idėja, kurią klientas įsigyja savo poreikiams ar norams tenkinti.
44.Kuri produkto gyvavimo ciklo fazė paprastai yra lėto augimo laikotarpis, įvedant produktą į rinką?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog