Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Mga Likas na Yaman ng Pilipinas

maligno

to galileo

1 2 3 4
    5   6      
7                          
         
8              
  9    
10 11     12                  
              13
             
           
14                
    15     16       17      
           
  18 19   20          
        21            
           
    22   23      
      24          
25     26      
27                
   
   

Across
6.isang mahaba at makipot na anyong tubig na umaagos patungong dagat.
7.isang sikat na burol sa Pilipinas.
8.ay isang anyong lupa na lumalagpas sa taas ng pumapalibot na kalupaan, sa isang limitadong sukat.
11.ay matatagpuan sa albay.
14.isang uri ng bundok sa daigdig na kung saan ang tunaw na bato ay maaaring lumabas dito mula sa kailaliman ng daigdig.
15.ito ang pinakamaliit na bulkan sa pilipinas.
18.mas maliit sa tangway.
21.pahaba at nakausling anyong lupa na naliligiran ng tubig.
23.mga lupain na napalilibutan ng tubig.
24.ay malawak na anyong-tubig na mas maliit lamang ang sukat sa karagatan.
26.anyong tubig na dumadaloy.
27.ang pinakamalaking anyong- tubig ay ang karagatan.
Down
1.kung saan matatagpuan ang chocolate hills.
2.ay isang baiya na maaaring gamitin bilang kanlungan ng sasakyang pandagat,katulad ng mga bapor, partikular na kung may malalakas na mga bagyo.
3.matataas at matatarik na bundok na magkakadikit at sunud-sunod.
4.mainit na anyong lupa
5.dito matatagpuan ang bulkang taal.
9.matarik na pagbaba ng tubig sa isang sapa
10.tubig na nagmula sa ilalim ng lupa.
11.bahagi ng lupa na malapit sa tabing dagat
12.ay ang makipot na kanal na nagdudugtong sa dalawang bahagi ng lupa.
13.ay patag na lupa na pinapaligiran ng dalawang bundok.
14.isang pagtaas ng lupa sa daigdig, may matatarik na bahagi at hamak na mas mataas kaysa sa burol.
15.ilug-ilugan o saluysoy na patuloy na umaagos.
16.Ito ay mahaba, patag at malawak na anyong lupa.
17.na kung minsang tinatawag ding mesa ay ang kapatagan sa tuktok ng isang bundok o anumang lokasyong lupa na mataas kaysa anumang katawan ng karagatan o katubigan.
19.dito matatagpuan ang bulkang mayon.
20.bahagi ito ng dagat.
22.mga likas na butas na may sapat na laki at lawak na maaaring pasukin ng tao at hayop.
25.isang anyong tubig na naliligiran ng lupa.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog