Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Механика на течности и газове

Димитър Яворов Чорбаджийски

1                
2
3 4
5          
   
6          
   
7              
 
 
8          
9
 
 
 
10        

Across
1.Уреди с помощта на които се измерва плътността на течностите ?
5.Налягането,създадено от външни сили върху течност или газ,се предава еднакво във всички посоки... Текста се отназа за закона на ?
6.Какво се обозначава с (N) във принципите на механиката ?
7.Върху всяко тяло,потопено в течност или газ,действа изтласкваща сила,равна на теглото на изместената от тялото течност... Текста се отназа за закона на ?
8.Общото име на течностите и газовете е ?
10.Кой принцип на механиката описва текста ?--->Ако едно тяло действа на друго с дадена сила,то и второто тяло действа на първото с друга сила,равна по големина и противоположна по посока,като силите лежат на една права?
Down
2.Как се обозначава земното ускорение?
3.Уредите за измерване на атмосферно налягане се наричат ?
4.Колело с жлеб,в който е поставено въже?
9.Кой принцип на механиката описва текста ?--->Всяко тяло запазва съставянето си на равномерно праволинейно движение или покой,докато въздействието на друго тяло не го изведе от това състояние ?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog